Privatumo politika

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Projektai
Atnaujinta: Pir, 14/05/2018 - 19:55

Lietuvos laboratorinės medicinos draugija (toliau - LLMD) gerbia savo narių privatumą. Mes saugome savo narių privatumą, sąžiningai bei teisėtai tvarkome ir prižiūrime jūsų pateiktus registracijos duomenis.

Ši privatumo politika atspindi LLMD taikomą draugijos narių duomenų tvarkymo praktiką. Jei jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu:  .

Mūsų interneto tinklapyje dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas. Mes rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kurias lankote.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia Privatumo politika, jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant informuoti jus apie draugijos veiklą.

Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose.

Informacijos rinkimas

LLMD vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Mes renkame duomenis apie savo narius jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitu būdu.

Duomenys gali būti renkami šiais tikslais:

 • Leidinių prenumeratos tikslu – vardas, pavardė, gyvenamasis ar darbovietės adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
 • Informavimui apie vykstančius renginius ir kitą LLMD veiklą - vardas, pavardė, gyvenamasis ar darbovietės adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
 • Informavimui apie su LLMD susijusę veiklą - vardas, pavardė, gyvenamasis ar darbovietės adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėse, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukų naudojimas“.

Administruodami savo svetaines ir diagnozuodami galimus sutrikimus mes galime naudoti jūsų IP adresus.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • tvarkydami narystės mokesčių surinkimą, registraciją, užklausas, prieigą prie elektroninės žurnalo "Laboratorinė medicina" versijos,
 • teikdami jūsų užsakytas paslaugas - siųsdami naujienlaiškius,
 • siųsdami jums informaciją apie mūsų vykdomą veiklą (jeigu davėte sutikimą gauti tokią informaciją).

Mes taip pat naudojame agreguotus jūsų asmens duomenis (kad nebūtų galima nustatyti konkretaus vartotojo vardo, pavardės ar pavadinimo):

 • klientų portretui apibūdinti,
 • atlikdami interneto svetainių auditą.

Įsipareigojame niekada neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • teikiant paslaugas – jūs sutinkate, kad jūsų šiame tinklalapyje pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi LLMD valdybos narių ir tinklalapio administratoriaus tik su LLMD veikla ir šiuo tinklalpiu susijusiais tikslais;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Suteikdami asmeninę informaciją taip pat suteikiate mums leidimą susisiekti su jumis paštu, telefonu ar el. paštu LLMD veikslos tikslais.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis jeigu jų nepavyksta pataisyti tinklalapyje patiems.

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Jūsų pateikti duomenys šiame tinklalapyje saugomi tol, kol esate LLMD draugijos narys arba patys, savo noru, ištrinate paskyrą šiame tinklalpyje.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu draugijos nariu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo draugijos nario padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus, arba ar visi jūsų Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Gavę tokį jūsų paklausimą, atsakysime, ar su jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

Jūs taip pat turite teisę:

 • prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni;
 • prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu jūs neturėsite galimybės gauti informacijos susijusios su LLMD veikla;
 • prašyti gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
 • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, jūs turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius,
 • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu   iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.

Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Saugumo politika

Stengiames įdiegti naujausias technologijas, kad užtikrinti jūsų duomenų saugumą. Serverių priežiūrą vykdo UAB "Interneto vizija" specialistai.

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija
randomness